ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ

AAA

ŞRİFTİN NÖVÜ

San-Serif

Serif

ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Müsahibədə inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və ixtisas dərəcəsinə malik olan Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyinin dövlət qulluqçuları iştirak edə bilərlər.

4 июня 2018 - 16:45

·        şöbənin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, şöbənin əməkdaşları arasında iş bölgüsü aparır və şöbəni təmsil edir;

·        şöbənin əməkdaşları arasında qarşılıqlı və səmərəli işin qurulmasını təmin edir, onların əmək, icra və xidmət intizamına riayət etmələrinə nəzarət edir;

·        şöbənin əməkdaşları barəsində qanunvericiliyə müvafiq olaraq həvəsləndirmə və intizam tədbirləri görülməsi barədə Şuranın katibinə təqdimat verir;

·        şöbəyə həvalə edilmiş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə şöbənin iş planının, fəaliyyəti ilə bağlı hesabatların hazırlanmasını təmin edir, iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə icrasına nəzarət edir;

·        şöbənin iş planından kənar məsələlərin baxılması təşəbbüsü ilə çıxış edir;

·        Şuranın sədri qarşısında hesabatla çıxış edilməli məsələlərə dair Şuranın katibinə təkliflərini təqdim edir, şöbə tərəfindən qanunvericilik aktlarının və zəruri olan digər sənədlərin vaxtında və lazımi səviyyədə icrasını təmin edir;

·        şöbəyə daxil olan ərizə, təklif və şikayətlərin araşdırılması və cavablandırılmasını təmin edir;

·        tarif (qiymət) tənzimlənməsi məsələləri ilə bağlı qanunvericilik və normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, tariflərin (qiymətlərin) formalaşması, onların tətbiq olunmasına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi üzrə təkliflər verir, normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir və müvafiq sahədə xarici ölkələrin qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsini təmin edir;

·        Şuranın və Katibliyin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə təhlillərin aparılmasına, müvafiq təklif və hesabatların hazırlanmasına, subyektlərin müraciətlərinə baxılması üçün müvafiq məlumatların təmin edilməsinə dair tədbirlər görür;

·        Şuranın qərarlarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar müvafiq monitorinqlərin aparılmasını və nəticələrinə dair arayışların hazırlanmasını, tariflərin (qiymətlərin) formalaşması və tətbiqi üzərində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin edir;

·  dövlət strukturları, beynəlxalq və yerli qurumlarla Şuranın və Katibliyin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində, müvafiq sahədə təkliflərin və hesabatların hazırlanmasında iştirak edir;

·        şöbədə məxfiçilik rejiminin təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər görür.